Kategoria: Porady prawne

Hartz-IV a samochód.

Związkowy Sąd Socjalny (Az.: B 14/7b AS 66/06 R-Z) orzekł, że osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych II (Arbeitslosengeld II) mogą posiadać samochody w wartości do 7500 ?. Dotychczas nie uwzględniane była wartości samochodu do 5000 ?. Oznacza to, że samochody do wartości 7500 ? nie są uwzględniane przy ustalaniu wysokości majątku własnego wnioskodawcy. W rozpatrywanym…
Czytaj więcej...

Ważność unijnego prawa jazdy, a miejsce zamieszkania.

Związkowy Sąd Administracyjny (Bundesverwaltungsgericht, Az.: 3 C 25/10, Az.: 3 C 28/10 i Az.: 3 C 9/11) w trzech ostatnich orzeczeniach uznał, że wydane w innym państwie Unii Europejskiej zezwolenie na prowadzenie pojazdów mechanicznych osobom, które nie miały tam miejsca zamieszkania (ordentlicher Wohnsitz), nie uprawnia ich do prowadzenia pojazdów mechanicznych na obszarze Niemiec. W jednym…
Czytaj więcej...

Wymówienie umowy z architektem.

Wyższy Sąd Krajowy (Oberlandesgericht Brandenburg, (Az.: 3 U 69/10) stwierdził, że zamawiający jest uprawniony do wymówienia w trybie natychmiastowym umowy z architektem, jeżeli w tej umowie przewidziane górne granice cen w przypadku realizacji projektu przekroczone byłyby o 10%. Poza tym zamawiający ma też roszczenia odszkodowawcze w stosunku do architekta. W tym przypadku, ponieważ nie doszło…
Czytaj więcej...

Wypadek samochodowy przy 0,4 promila.

W rozpatrywanym przez sąd przypadku (Landgericht Flensburg, Az.: 4 O 9/11) powód spowodował przy dobrych warunkach atmosferycznych i właściwie bez widocznej przyczyny wypadek samochodowy. W chwili wypadku miał 0,4 promila alkoholu we krwi. Ubezpieczenie auto-casco wyrównało tylko połowę szkody powstałej na jego samochodzie. Ze względu na ograniczoną zdolność do prowadzenia pojazdu, która spowodowana była spożyciem…
Czytaj więcej...

Niedostatek matki, a odwołanie darowizny przez urząd socjalny.

Dla wyjaśnienia: §528 BGB (niem. kodeks cywilny) przewiduje, że darczyńca w wypadku niedostatku może odwołać wykonaną darowiznę. §529 BGB przewiduje, że roszczenie o odwołanie darowizny wygasa m.in., jeżeli od czasu darowizny a niedostatkiem upłynęło 10 lat. W rozpatrywany przez sąd przypadku matka podarowała swojemu synowi zabudowaną nieruchomość zastrzegając dla siebie dożywotne użytkowanie podarowanej nieruchomości.Po upływie…
Czytaj więcej...

Rozwód a prawa do spadku.

W rozpatrywanym przez sąd (Oberlandesgericht Düsseldorf, Az.: 3 Wx 179/11) przypadku małżonka wniosła pozew o rozwód, który uzasadniła rozpadem pożycia małżeńskiego. Uzasadnienie pozwu zawierało stwierdzenie, że obie strony procesu chcą przeprowadzić rozwód. Mąż nie odpowiedział na pozew i potem podczas postępowania rozwodowego zmarł. Wdowa domaga się wydania jej zaświadczenia o stwierdzenie nabycia połowy spadku.Syn stawia…
Czytaj więcej...

Uznanie prawa jazdy z innego państwa unijnego.

Na podstawie najnowszego wyroku w tym zakresie wyroku Trybunału Europejskiego (Az.: C-184/10; Grasser - Freistaat Bayern) państwo UE może odmówić uznania prawa jazdy wydanego przez inne państwo unijne tylko z tego powodu, że posiadacz prawa jazdy nie miał miejsca zamieszkania w państwie UE, które wydało prawo jazdy. Sąd zaznaczył, że państwo UE może odmówić uznania…
Czytaj więcej...

Dziecko i biologiczny ojciec.

Między dzieckiem a pozamałżeńskim ojcem powstaje stosunek pokrewieństwa dopiero przez uznanie albo sądowe ustalenie ojcostwa. Jeżeli rodzice dziecka jeszcze przed jego urodzeniem zawierają związek małżeński, to dziecko jest spokrewnione z ojcem już od chwili urodzenia (§ 1592 nr 1 BGB).Problematyczne są przypadki, w których mąż - nie wiedząc o tym - nie jest biologicznym ojcem…
Czytaj więcej...

Zadośćuczynienie pieniężne (Schmerzensgeld) też dla członków rodziny ofiar wypadku.

Planowana jest zmiana regulacji ustawowej dotyczącej zasad płacenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Dotychczas zadośćuczynienie przyznawane było z reguły tylko poszkodowanym a nie członkom rodziny. Przypominamy, że zadośćuczynienie jest szczególną formą odszkodowania za szkody niematerialne. Odszkodowanie to określa się też jako odszkodowanie za ból (Schmerzensgeld). Najczęściej mamy w praktyce do czynienia z zadośćuczynieniem przy wypadkach drogowych.…
Czytaj więcej...

Ochrona informacji o pobieraniu zasiłku.

Sprawa ta doszła nawet do Związkowego Sądu Socjalnego (Bundessozialgericht, B 14 AS 65/11 R). Tzw. Jobcenter zwrócił się do wynajemców małżeństwa, którzy wyprowadzili się już z mieszkania i pobierali zasiłek (Arbeitslosengeld II), z zapytaniem, kiedy zwrócona będzie im kaucja za wynajęte mieszkanie. Małżeństwo trzymało fakt pobierania zasiłku w tajemnicy. Zapytanie urzędu ujawniło ten fakt i…
Czytaj więcej...

Pytanie pracodawcy odnośnie ciężkiego upośledzenia dozwolone.

Związkowy Sąd Pracy (Bundesarbeitsgericht, Az.: 6 AZR 553/10) uznał, że pracodawca jest uprawniony do pytania pracownika odnośnie jego ciężkiego upośledzenia. Pytanie o ciężkie upośledzenie nie jest też dyskryminujące. Pracodawca musi nawet ustalić przed wypowiedzeniem stosunku pracy, czy pracownik jest ciężko upośledzony. Wypowiedzenie umowy o pracę z ciężko upośledzonym pracownikiem wymaga zezwolenia odpowiedniego urzędu (Integrationsamt). W…
Czytaj więcej...