Kategoria: Porady prawne

Zadośćuczynienie pieniężne za ból (Schmerzensgeld).

Wyższy Sąd Krajowy (Oberlandesgericht Munchen, Az.: 10 U 3928/09) podwyższył wysokość zadośćuczynienia pieniężnego za ból tylko z tego powodu, że ubezpieczenie przewlekało wypłacenie odszkodowania. W rozpatrywanym przez sąd przypadku powódka uległa ciężkiemu wypadkowi, w wyniku którego zmuszona została do korzystania z wózka inwalidzkiego. Ubezpieczenie wypłaciło jej tylko 35.000 euro. Ważne jest przy tym, że sprawa…
Czytaj więcej...

Odrzucenie spadku.

Odrzucenie spadku (Ausschlagung) nie można mylić ze zrzeczeniem się dziedziczenia. Spadkobierca ustawowy może przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Zrzeczenie nie jest zatem jednostronną czynnością prawną, a umową ze spadkodawcą. Ważne jest też, że zrzeczenie obejmuje też - w przeciwieństwie do odrzucenia - dzieci zrzekającego się…
Czytaj więcej...

Upadłość wynajemcy, a kaucja lokatora.

§ 551 ust. 3 BGB (niem. kodeks cywilny) przewiduje, że wynajemca zobowiązany jest ulokować kaucję na osobnym rachunku bankowym. Ma to na celu zabezpieczenie kaucji w wypadku upadłości wynajemcy przed jego wierzycielami. Trybunał Związkowy orzekł (Bundesgerichtshof, Az.: VIII ZR 98/10), że lokator ma prawo uwarunkować zapłacenie kaucji od gwarancji, że wpłacona kaucja będzie zabezpieczona w…
Czytaj więcej...

Osiągnięcie wieku emerytalnego, a kontynuacja pracy.

Trybunał Europejski (Az.: C-45/09) orzekł, że układy zbiorowe pracy przewidujące wygaśnięcie stosunku pracy z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego nie dyskryminują pracownika ze względu na wiek. Dotyczy to też indywidualnych umów o pracę, które zawierają odpowiednią klauzulę o wygaśnięciu stosunku pracy. Nie wszystkie indywidualne umowy o pracę zawierają taką klauzulę. W tym przypadku umowa o pracę…
Czytaj więcej...

Zwrot pełnej ceny przy odwołaniu umowy towaru wysyłkowego.

Trybunał Związkowy (Az.: VIII ZR 337/09) rozpatrywał następujący przypadek: Konsument kupił przez Internet w domu wysyłkowym łóżko wodne za cenę 1265 ?. W pouczeniu o możliwości odwołania, przesłanym kupującemu przez e-mail, znajdowała się wskazówka sprzedawcy, że napełnienie wodą łóżka powoduje niemożliwość jego ponownej sprzedaży. Konsument po otrzymaniu łóżka napełnił go wodą i po trzech dniach…
Czytaj więcej...

Orzeczenie o winie za rozkład pożycia małżeńskiego.

Niemieckie sady rodzinne stosują przy w postępowaniu rozwodowym małżonków, którzy mają tylko obywatelstwo polskie przepisy polskiego kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Art. 57 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że sąd orzeka przy rozwodzie, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. To orzeczenie winy wg polskiego prawa ma znaczenie - poza satysfakcją…
Czytaj więcej...

Renta a wymeldowanie z Polski.

Niemieckie ubezpieczenie rentowe żąda od osób, które stawiają wniosek o rentę zaświadczenia o wymeldowaniu. Wynika to z umów rentowych między Polską a Republiką Federalną Niemiec z 1975 r. i 1990 r. Umowy te przewidują ich zastosowanie do osób, które przeniosły swoje miejsce pobytu z Polski do Niemiec i zachowały ten pobyt dalej w Niemczech. Zmiana…
Czytaj więcej...

Wady mieszkania a zmniejszenie czynszu (Mietminderung).

Jeżeli mieszkanie ma wady (np. wilgoć czy grzyb), które ograniczają jego przydatność, to lokator może żądać odpowiedniego obniżenia czynszu (tzw. Mietminderung). Ale przed obniżeniem czynszu za mieszkanie lokator zobowiązany jest powiadomić wynajemcę o powstałych wadach. Obniżenie czynszu bez powiadomienia wynajemcy o powstałych wadach, może prowadzić do wypowiedzenia mieszkania w trybie natychmiastowym. Przekonali się o tym…
Czytaj więcej...

Wymiana prezentów.

Niemieckie prawo cywilne nie zna prawa do wymiany kupionych towarów, a więc także prezentów. Ale prawie wszystkie sklepy czy domy towarowe z grzeczności (tzw. Kulanz) wymieniają kupione tam rzeczy i najczęściej też na prośbę klienta oddają pieniądze. Nie dotyczy to naturalnie przedmiotów, które mają wady. W tym wypadku kupujący ma roszczenie prawne na wymianę zakupionych…
Czytaj więcej...

Odszkodowanie za nieużywanie samochodu.

Poszkodowany ma prawo w ramach regulacji szkód powypadkowych także do odszkodowania z tytułu nie używania samochodu. Najczęściej rzeczoznawca określa w ekspertyzie czas potrzebny na naprawę samochodu albo - przy szkodzie całkowitej - na zakup innego samochodu. Odpowiednie tabele zawierają określają wysokość odszkodowania za dzień jego nie używania wzależności od typu i marki samochodu. Samo określenie…
Czytaj więcej...

Kto jest konsumentem?

Odpowiedz na to pytanie ma bardo duże znaczenie ze względu na przepisy prawne chroniące konsumenta. §13 BGB (niem. kodeks cywilny) stanowi, że konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera umowy, które nie są związane z jej działalnością gospodarczą albo zawodową. Podobnie reguluje pojęcie konsumenta polski kodeks cywilny (art. 22 k.c.). Niemiecki kodeks określa też w…
Czytaj więcej...

Szybsze przedawnienie odsetek.

Odsetki z tytułów egzekucyjnych (np. wyrok, nakaz zapłaty, itp.) przedawniają się szybciej niż sama należność główna. Wyjaśnijmy to na następującym przykładzie. Sąd Krajowy we Frankfurcie nad Menem wydał następujący wyrok: Od pozwanego zasądza się na rzecz powoda kwoty 10.000 euro wraz z odsetkami w wysokości 4% od dnia 15.01.2000 r. Stwierdzone prawomocnym wyrokiem roszczenie główne…
Czytaj więcej...

Regulacja szkód powypadkowych, a nowy samochód.

Tylko przy dużych szkodach poszkodowany może żądać od ubezpieczenia przeciwnika wypadku zwrotu ceny nowego samochodu i oddać uszkodzony samochód. To dotyczy z reguły tylko samochodów osobowych, które nie przejechały więcej jak 1000 km (Bundesgerichtshof, Az.: VI ZR 110/08). Przy zwrocie pełnej ceny za uszkodzony samochód orzecznictwo jest bardzo restrykcyjne. W tym wypadku koszta naprawy muszą…
Czytaj więcej...

Zalecana prędkość, jazdy a zmiana pasów na autostradzie.

W rozpatrywanym prze Wyższy Sąd Krajowy (Oberlandesgericht Hamm, Az.: 6 U 71/10) przypadku powód jechał na lewym pasie autostrady z prędkością 160 km/h. Zalecona prędkość na autostradzie wynosi 130 km/h (tzw. Richtgeschwindigkeit). Pozwany zmienił niespodziewanie pas z prawego na lewy. Powód nie mógł już wyhamować i doszło do wypadku. Biegły stwierdził, że jeżeliby powód jechał…
Czytaj więcej...

Ułatwione wymówienie umowy najmu (Einliegerwohnung).

§ 573a BGB (niem. kodeks cywilny) stanowi, że wynajemca może wymówić umowę najmu z lokatorem bez wykazywania np. własnych potrzeb itd., jeżeli w budynku, w którym on sam mieszka, znajduje się nie więcej jak dwa mieszkania. Termin wypowiedzenia przedłużony w tym wypadku jest o dalsze trzy miesiące. W rozpatrywanym przez Trybunał Związkowy (Bundesgerichtshof, Az.: VII…
Czytaj więcej...

Powierzchnia mieszkania a zmniejszenie czynszu za mieszkanie.

W rozpatrywanym przez Trybunał Związkowy przypadku (Bundesgerichtshof, Az.: VIII ZR 306/09) powierzchnia wynajętego mieszkania była mniejsza o więcej jak 10% od podanej powierzchni w umowie najmu mieszkania.Przy zawarciu umowy najmu mieszkania wynajmujący zastrzegł, że podana w umowie najmu powierzchnia mieszkania (54,78 m2) nie jest miarodajna dla wysokości czynszu, a tylko ilość pomieszczeń. Z tego też…
Czytaj więcej...

Czy osoba pobierający zasiłek Arbeitslosengeld II (Hartz IV) zobowiązana jest sama do szukania pracy?

Tak. Na żądanie pobierający zasiłek zobowiązany jest - podobnie jak dłużnik alimentacyjny do udowodnienia usiłowania prób znalezienia pracy. W przeciwnym przypadku urząd pracy albo inna instytucja jest uprawniona do skrócenia zasiłku na okres trzech miesięcy o 30%. Uporczywe zaniechanie szukania pracy może prowadzić nawet do utraty prawa do zasiłku. Artykuł autorstwa: Paul Ostrowski Paul Ostrowski,64347…
Czytaj więcej...

Wykonawca testamentu.

Jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, to powstaje, na podstawie ustawy, wspólność majątku spadkowego (tzw. Erbengemeinschaft). Dział spadku i wszystkie jego regulacje wymagają zgody wszystkich spadkobierców. Osiągnięcie jednomyślności jest tym bardziej trudne im więcej spadkobierców dziedziczy spadek. Żaden ze spadkobierców nie może być przegłosowany. Aby tego uniknąć, spadkodawca może i powinien ustanowić wykonawcę testamentu. W szczególności…
Czytaj więcej...

Władza rodzicielska dla ojca dziecka pozamałżeńskiego.

Przypominamy, że Związkowy Sąd Konstytucyjny (Bundesverfassungsgericht, Az.:1 BvR 420/09) orzekł w swoim postanowieniu z dnia 21.07.2010 r., że wyłączenie ojca dziecka pozamałżeńskiego od wykonywania władzy rodzicielskiej jest sprzeczne z konstytucją. §1626a ust. 1 BGB (niem. kodeks cywilny) przewiduje wprawdzie wspólne wykonywanie władzy rodzicielskiej przez obojga rodziców, ale tylko na ich wspólny wniosek. Jeżeli matka nie…
Czytaj więcej...

Termin do przedłożenia rozliczenia kosztów ubocznych (Betriebskostenabrechnung).

Wynajemca lokalu mieszkalnego jest zobowiązany, na podstawie §556 ust. 3 BGB (niem. kodeks cywilny), do przedłożenia lokatorowi rozliczenia kosztów ubocznych mieszkania najpóźniej z upływem dwunastego miesiąca po zakończeniu ostatniego okresu rozliczeniowego (tzw. Abrechnungszeitraum). Niezachowanie tego terminu ma ten skutek, że wynajemca traci swoje roszczenia do dopłat. Lokator płaci miesięczny czynsz za mieszkanie i z reguły…
Czytaj więcej...

Samochód służbowy.

W wypadku wypowiedzenia umowy o pracę w trybie natychmiastowym, pracownik zobowiązany jest samochód służbowy bezzwłocznie oddać pracodawcy. W rozpatrywanym przez sąd (Arbeitsgericht Stuttgart, Az.: 16 Ga 50/10) przypadku pracownik otrzymał samochód służbowy, który mógł też używać do celów prywatnych. Sąd stwierdził, że pracownik musi oddać samochód nawet wtedy, jeżeli wniósł pozew do sądu pracy o…
Czytaj więcej...

Brakujący podpis na wypowiedzeniu stosunku pracy.

Na podstawie §623 BGB (niem. kodeks cywilny) zastrzeżona jest forma pisemna z rygorem nieważności dla wypowiedzeń stosunków pracy. Także §4 ustawy o ochronie przed wypowiedzeniem przewiduje wyraźnie formę pisemną dla wypowiedzeń. Na podstawie orzecznictwa Związkowego Sądu Pracy nie podpisane wypowiedzenie traktowane jest tak ja wypowiedzenie ustne, a więc jako nieważne. Powoduje to, że pracownik może…
Czytaj więcej...

Hartz-IV a samochód.

Związkowy Sąd Socjalny (Az.: B 14/7b AS 66/06 R-Z) orzekł, że osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych II (Arbeitslosengeld II) mogą posiadać samochody w wartości do 7500 ?. Dotychczas nie uwzględniane była wartości samochodu do 5000 ?. Oznacza to, że samochody do wartości 7500 ? nie są uwzględniane przy ustalaniu wysokości majątku własnego wnioskodawcy. W rozpatrywanym…
Czytaj więcej...

Ważność unijnego prawa jazdy, a miejsce zamieszkania.

Związkowy Sąd Administracyjny (Bundesverwaltungsgericht, Az.: 3 C 25/10, Az.: 3 C 28/10 i Az.: 3 C 9/11) w trzech ostatnich orzeczeniach uznał, że wydane w innym państwie Unii Europejskiej zezwolenie na prowadzenie pojazdów mechanicznych osobom, które nie miały tam miejsca zamieszkania (ordentlicher Wohnsitz), nie uprawnia ich do prowadzenia pojazdów mechanicznych na obszarze Niemiec. W jednym…
Czytaj więcej...

Wymówienie umowy z architektem.

Wyższy Sąd Krajowy (Oberlandesgericht Brandenburg, (Az.: 3 U 69/10) stwierdził, że zamawiający jest uprawniony do wymówienia w trybie natychmiastowym umowy z architektem, jeżeli w tej umowie przewidziane górne granice cen w przypadku realizacji projektu przekroczone byłyby o 10%. Poza tym zamawiający ma też roszczenia odszkodowawcze w stosunku do architekta. W tym przypadku, ponieważ nie doszło…
Czytaj więcej...

Wypadek samochodowy przy 0,4 promila.

W rozpatrywanym przez sąd przypadku (Landgericht Flensburg, Az.: 4 O 9/11) powód spowodował przy dobrych warunkach atmosferycznych i właściwie bez widocznej przyczyny wypadek samochodowy. W chwili wypadku miał 0,4 promila alkoholu we krwi. Ubezpieczenie auto-casco wyrównało tylko połowę szkody powstałej na jego samochodzie. Ze względu na ograniczoną zdolność do prowadzenia pojazdu, która spowodowana była spożyciem…
Czytaj więcej...

Niedostatek matki, a odwołanie darowizny przez urząd socjalny.

Dla wyjaśnienia: §528 BGB (niem. kodeks cywilny) przewiduje, że darczyńca w wypadku niedostatku może odwołać wykonaną darowiznę. §529 BGB przewiduje, że roszczenie o odwołanie darowizny wygasa m.in., jeżeli od czasu darowizny a niedostatkiem upłynęło 10 lat. W rozpatrywany przez sąd przypadku matka podarowała swojemu synowi zabudowaną nieruchomość zastrzegając dla siebie dożywotne użytkowanie podarowanej nieruchomości.Po upływie…
Czytaj więcej...

Rozwód a prawa do spadku.

W rozpatrywanym przez sąd (Oberlandesgericht Düsseldorf, Az.: 3 Wx 179/11) przypadku małżonka wniosła pozew o rozwód, który uzasadniła rozpadem pożycia małżeńskiego. Uzasadnienie pozwu zawierało stwierdzenie, że obie strony procesu chcą przeprowadzić rozwód. Mąż nie odpowiedział na pozew i potem podczas postępowania rozwodowego zmarł. Wdowa domaga się wydania jej zaświadczenia o stwierdzenie nabycia połowy spadku.Syn stawia…
Czytaj więcej...

Uznanie prawa jazdy z innego państwa unijnego.

Na podstawie najnowszego wyroku w tym zakresie wyroku Trybunału Europejskiego (Az.: C-184/10; Grasser - Freistaat Bayern) państwo UE może odmówić uznania prawa jazdy wydanego przez inne państwo unijne tylko z tego powodu, że posiadacz prawa jazdy nie miał miejsca zamieszkania w państwie UE, które wydało prawo jazdy. Sąd zaznaczył, że państwo UE może odmówić uznania…
Czytaj więcej...

Dziecko i biologiczny ojciec.

Między dzieckiem a pozamałżeńskim ojcem powstaje stosunek pokrewieństwa dopiero przez uznanie albo sądowe ustalenie ojcostwa. Jeżeli rodzice dziecka jeszcze przed jego urodzeniem zawierają związek małżeński, to dziecko jest spokrewnione z ojcem już od chwili urodzenia (§ 1592 nr 1 BGB).Problematyczne są przypadki, w których mąż - nie wiedząc o tym - nie jest biologicznym ojcem…
Czytaj więcej...

Zadośćuczynienie pieniężne (Schmerzensgeld) też dla członków rodziny ofiar wypadku.

Planowana jest zmiana regulacji ustawowej dotyczącej zasad płacenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Dotychczas zadośćuczynienie przyznawane było z reguły tylko poszkodowanym a nie członkom rodziny. Przypominamy, że zadośćuczynienie jest szczególną formą odszkodowania za szkody niematerialne. Odszkodowanie to określa się też jako odszkodowanie za ból (Schmerzensgeld). Najczęściej mamy w praktyce do czynienia z zadośćuczynieniem przy wypadkach drogowych.…
Czytaj więcej...

Ochrona informacji o pobieraniu zasiłku.

Sprawa ta doszła nawet do Związkowego Sądu Socjalnego (Bundessozialgericht, B 14 AS 65/11 R). Tzw. Jobcenter zwrócił się do wynajemców małżeństwa, którzy wyprowadzili się już z mieszkania i pobierali zasiłek (Arbeitslosengeld II), z zapytaniem, kiedy zwrócona będzie im kaucja za wynajęte mieszkanie. Małżeństwo trzymało fakt pobierania zasiłku w tajemnicy. Zapytanie urzędu ujawniło ten fakt i…
Czytaj więcej...

Pytanie pracodawcy odnośnie ciężkiego upośledzenia dozwolone.

Związkowy Sąd Pracy (Bundesarbeitsgericht, Az.: 6 AZR 553/10) uznał, że pracodawca jest uprawniony do pytania pracownika odnośnie jego ciężkiego upośledzenia. Pytanie o ciężkie upośledzenie nie jest też dyskryminujące. Pracodawca musi nawet ustalić przed wypowiedzeniem stosunku pracy, czy pracownik jest ciężko upośledzony. Wypowiedzenie umowy o pracę z ciężko upośledzonym pracownikiem wymaga zezwolenia odpowiedniego urzędu (Integrationsamt). W…
Czytaj więcej...