Category Archive for "Prawo niemieckie" | Info Tips

Kategoria: Prawo niemieckie

Błędny “Steuerbescheid” – co robić?

Ostatnio otrzymałem Steuerbescheid za 2016 rok. Nie zgadzam się częściowo z tym co wyliczył Finanzamt. Co mam w tym przypadku zrobić? W poruszonym przez czytelnika przypadku należy zachować się następująco: jeżeli nie zgadzamy się z treścią Steuerbescheidu należy złożyć Einspruch. Einspruch składamy w ciągu miesiąca od chwili... Czytaj wiecej w Info&Tips wydanie nr.: 32/2017 mgr…
Czytaj więcej...

Wniosek o dodatek do renty czyli Grundsicherung

Od niedawna otrzymuję małą rentę. Słyszałam, że można otrzymać jakiś dodatek, jeżeli się ma za mało do życia. Proszę poinformować mnie, kto to płaci i jakie warunki muszę spełnić, aby tą dopłatę otrzymać. Osoby starsze, których dochody nie pokrywają codziennego utrzymania mogą złożyć wniosek o dodatek czyli Grundsicherung im Alterbeantragen. Jest to świadczenie socjalne finansowane…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – opodatkowanie napiwków od klientów

Niedawno po moim pracodawcy przejąłem mały lokal gastronomiczny... Proszę poinformować mnie, czy muszę opodatkować napiwki otrzymywane od klientów bo dotychczas tego nie robiłem. Musimy odróżnić tu dwie sprawy: napiwki otrzymywane przez zatrudnioną w gastronomii osobę, oraz napiwki otrzymywane przez właściciela lokalu... Czytaj wiecej w Info&Tips wydanie nr.: 32/2017 mgr Zbigniew Prus, Claus Joachim Schuwerack Rechtsanwalt,…
Czytaj więcej...

Jak uniknąć problemów przy wynajęciu mieszkania.

Wynająłem mieszkanie. Ponieważ ma ono wady, chcę zrobić z wynajemcą odpowiedni protokół przejęcia mieszkania. Wynajemca odmawia sporządzenia wspólnego protokołu. Co mam w tym przypadku zrobić? Niestety niemieckie prawo najmu nie przewiduje obowiązku zarówno wynajemcy jak i lokatora do sporządzenia wspólnego protokołu odnośnie stanu mieszkania. Oznacza to, że... Czytaj wiecej w Info&Tips wydanie nr.:  32/2017 Paul…
Czytaj więcej...

Stopień upośledzenia (Grad der Behinderung; skrót GdB) i jego prawne skutki.

Ciężkość upośledzenia określa się w stopniu (nie w procentach!) od 20 do 100. Odpowiednie decyzje wydaje Versorgungsamt albo Amt für Soziale Angelegenheiten. Prawa i wyrównanie niekorzyści z powodu upośledzenia reguluje przede wszystkim Księga IX niemieckiego Kodeksu Socjalnego (skrót: SGB IX). Osoba, u której stwierdzono 50 albo wyższy stopień upośledzenia... Czytaj wiecej w Info&Tips wydanie nr.: …
Czytaj więcej...

Rozliczenie podakowe współmałżonków

Foto: Depositphoto Wielu czytelników pyta, czy lepiej rozliczać się ze współmałżonkiem, czy każdy z małżonków oddzielnie? Na to pytanie w skrócie odpowiedzieć można następująco: z reguły małżeństwa sporządzające roczne rozliczenie podatkowe automatycznie zakreślają w Mantelbogen kratkę — Zusammenveranlagung. W ten sposób korzystają z teoretycznie korzystnej Splittingtarif (wspólnego rozliczenia małżonków). Ale uwaga! Reguła ta jednak nie…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – rozliczenie paragonu za tankowane paliwo

Foto: Depositphoto W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą — handel oknami — często jeżdżę do Polski. Czy paragony za tankowane paliwo w Polsce mogę uwzględniać w rozliczeniu z niemieckim urzędem finansowym? Pamiętajmy, że podstawą zaliczenia wydatków jako kosztów poniesionych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej jest: — prawidłowe i rzetelne udowodnienie poniesienia tego wydatku, —…
Czytaj więcej...

Jechałem za szybko samochodem. Potem otrzymałem od urzędu Anhörungsfragebogen. Czy muszę ten dokument odesłać?

Foto: Depositphoto Nie. Ten kwestionariusz ma przede wszystkim zapewnić prawo do wysłuchania osoby obwinionej (tzw. rechtliches Gehöhr), które zagwarantowane jest w niemieckiej Konstytucji i dotyczy przede wszystkim postępowania sądowego. Także wezwanie do składania zeznań przez policję nie jest wiążące i nie pociąga za sobą żadnych negatywnych skutków, jak np. przymusowe doprowadzenie. Powyższy kwestionariusz przerywa trzymiesięczny…
Czytaj więcej...

Kto decyduje o zaszczepieniu dziecka przeciw odrze, różyczce itp.

Foto: Depositphoto Trybunał Związkowy (Bundesgerichtshof, Az.:XII ZB 157/16) rozstrzygał następujący przypadek: matka wychowująca dziecko, wbrew woli ojca, nie zgadza się na zaszczepienie dziecka. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Na wniosek ojca sąd rodzinny przenosi na niego prawo decydowania o szczepieniu dziecka. Szczepienie zalecone jest przez Robert-Koch-Instytut. Przypominamy, na podstawie § 1687 ust. 1 BGB (niem.…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – Czy jako firma polska mogę podjąć się zlecenia w Niemczech płacąc dalej składki na ZUS w Polsce? — dokończenie tematu.

Dla wydania zaświadczenia A1 potwierdzającego stosowanie właściwego ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń społecznych niezbędne jest udzielenie stosownych informacji. W odniesieniu do osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która czasowo przenosi działalność na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, należy odpowiedzieć twierdząco na następujące pytania: — czy podczas przejściowego wykonywania pracy za granicą, w…
Czytaj więcej...

Proszę poinformować mnie, co przysługuje osobom pracującym w niedzielę i święta?

Ponieważ temat ten często pojawia się w pytaniach czytelników, dziś ponownie omówimy ten problem. Pracownikom pracującym w niedziele i święta nie przysługuje z mocy prawa żaden specjalny dodatek z tego tytułu do ich normalnych poborów. Wynika to z wyroku Bundesarbeitsgerichts wydanego w podobnej sprawie. W rozstrzyganym przez ten sąd przypadku pracownik stacji benzynowej pracował w…
Czytaj więcej...

Terminowe zgłoszenie bezrobocia.

Pracownik zatrudniany na czas określony powinien najpóźniej trzy miesiące przed zakończeniem stosunku pracy, zameldować urzędowi pracy (Agentur für Arbeit) o zbliżającym się bezrobociu. To zgłoszenie może być osobiśte, telefoniczne albo on-line (arbeitsagentur.de). Zaniechanie zgłoszenia może prowadzić do czasowego zawieszenia wypłaty zasiłku dla bezrobotnych. Osobisty meldunek jest wymagany najpóźniej w pierwszym dniu bezrobocia. Czytaj wiecej w…
Czytaj więcej...

Dług w opłatach za radio i telewizję.

Związkowy Trybunał Finansowy (Bundesfinanzhof, Az.: VII B 152/16) potwierdził, że zajęcie zwrotu nadpłaconych podatków dłużnika powyższych opłat jest zgodne z prawem. Czytaj wiecej w Info&Tips wydanie nr.: 30/2017 Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D. 64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7, Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz. 17–19. Tel. 06155/2028 lub 2029, fax…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – Czy jako firma polska mogę podjąć zlecenie w Niemczech, płacąc dalej w Polsce składki na ZUS składki na ZUS

Posiadam małą firmę budowlaną w Polsce. Obecnie zaproponowano mi kontrakt na wykonanie usługi w Niemczech. Czy jako firma polska mogę podjąć to zlecenie, płacąc dalej w Polsce składki na ZUS? Ogólne warunki, które muszą spełnić firmy, są następujące: Osoba normalnie wykonuje pracę na własny rachunek. Oceniając to bierze się szczególnie pod uwagę: — czy posiada…
Czytaj więcej...

Czy jestem zobowiązany do pracy w godzinach nadliczbowych?

Nie. Niemieckie prawo pracy nie przewiduje, inaczej jak w Polsce, takiego obowiązku. Pomijamy tutaj wyjątkowe przypadki, w których praca w godzinach nadliczbowych jest konieczna ze względu krytyczną sytuację. Pilne potrzeby zakładowe np. terminowe wykonanie określonych prac czy spóźnione dostawy nie jest w tym sensie krytyczną sytuacją. Prawo pracodawcy do udzielania zleceń pracownikowi nie dotyczy ...…
Czytaj więcej...

Upadłość firmy a zaległe wynagrodzenie pracownika

W przypadku ogłoszenia otwarcia przez firmę upadłości, pracownicy mogą na wniosek dochodzić wypłaty zaległych zarobków (tzw. Insolvenzgeld) od urzędu pracy (Agentur für Arbeit). Urząd płaci także zaległe składki do kasy chorych, ubezpieczenia rentowego itd. Wnioski mogą też składać prawie wszystkie osoby, które wykonywały pracę jako pracownik, a więc także przy Minijob. Ważne! Wniosek nie musi…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – kontrakt na wykonanie usługi w Niemczech!

Posiadam małą firmę budowlaną w Polsce. Obecnie zaproponowano mi kontrakt na wykonanie usługi w Niemczech. Czy jako firma polska mogę podjąć to zlecenie, płacąc dalej w Polsce składki na ZUS? Generalna zasada! Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą w Polsce, może ją przenieść na określony czas do innego kraju: — członkowskiego Unii Europejskiej, — EOG, —…
Czytaj więcej...

Podział majątku przy rozwodzie małżonków

Mąż chce się rozwieść i zamierza wyprowadzić się z domu. Musimy podzielić między siebie rzeczy należące do gospodarstwa domowego. Proszę poinformować mnie, co powinniśmy podzielić? Czytelniczce chodzi zapewne o sprzęty domowe, czyli tzw. Hausrat. Do Hausrat zaliczyć możemy np.: — meble (sofa, szafy, łóżka), — wyposażenie mieszkania, jak np. lampy, dywany, — ręczniki, pościel, obrusy,…
Czytaj więcej...

Problemy z lokatorem i sublokatorem

Podnajęcie całego albo jego części mieszkania przez lokatora wymaga — i to jeszcze przed wprowadzeniem się sublokatora—zgody wynajemcy. Lokator musi wynajemcy donieść, dlaczego i komu on chce podnająć mieszkanie. Naruszenie tego obowiązku może prowadzić do wypowiedzenie umowy najmu przez wynajemcę. Wynajęcie całego mieszkania przez lokatora powoduje, że... Czytaj wiecej w Info&Tips wydanie nr.: 28/2017 Paul…
Czytaj więcej...

Nie dochodzenie roszczeń alimentacyjnych może prowadzić do ich utraty

Nawet stwierdzony wyrokiem czy ugodą obowiązek płacenia może być utracony, jeżeli uprawniony do alimentów ich nie egzekwuje (tzw. Verwirkung). To nie ma nic wspólnego z przedawnieniem. Na podstawie orzecznictwa sądowego prawo do alimentów ulega utracie, jeżeli spełnione są dwa warunki. Pierwszym jest upływ określonego czasu (tzw. Zeitmoment);... Czytaj wiecej w Info&Tips wydanie nr.: 28/2017 Paul…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – Fahrtenbuch

Prowadzę małą firmę. Ponieważ jednego samochodu używam prywatnie i w firmie zalecono mi prowadzenie Fahrtenbuch. Proszę wyjaśnić, jak powinienem prowadzić taki Fahrtenbuch? Ponieważ problem Fahrtenbuch często pojawia się w pytaniach czytelników, w dzisiejszym numerze omówimy ten temat: Fahrtenbuch służy (najprościej wyjaśniając) do rozdzielenia kosztów jazd służbowych od kosztów jazd danym samochodem w sprawach prywatnych. Anforderungen…
Czytaj więcej...

Ustawa o ochronie przed wypowiedzeniem (Kündigungsschutzgesetz).

Ustawa ta znajduje zastosowanie w zakładach pracy które zatrudniają z reguły więcej jak dziesięciu pracowników. Powstaje pytanie, czy pracownicy tymczasowi też są przy tym uwzględniani? Pracownicy tymczasowi nie są bowiem pracownikami zakładu pracy. Pomimo to Związkowy Sąd Pracy (Bundesarbeitsgericht, Az.: 2 AZR 140/12) orzekł, że ... Czytaj wiecej w Info&Tips Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar…
Czytaj więcej...

Czy otrzymam rentę po zmarłym eksmężu?

Z reguły nie. Ale jeżeli małżeństwo pani zostało rozwiedzione przed 1 lipca 1977 roku, to rozwiedziona wdowa albo wdowiec ma prawo do renty (Witwenrente), jeżeli spełnione są m.in. następujące warunki: małżonkowie po rozwodzie nie zawierali nowych związków małżeńskich i w ostatnim roku przed zgonem zmarły eksmałżonek płacił pani alimenty albo miała pani w dalszym ciągu…
Czytaj więcej...

Alimenty dla rodziców.

Wyższy Sąd Krajowy (Oberlandesgericht Oldenburg, Az.: 4 UF 166/15) rozpatrywał następujący przypadek: ojciec porzucił matkę z dzieckiem i nie płacił przez sześć lat alimentów dla córki, chociaż miał możliwość wykonywania pracy zarobkowej. Przy rozłące doniósł matce, że nie życzy sobie żadnych dalszych kontaktów z rodziną. Jego pozew alimentacyjny przeciwko córce został oddalony. Sąd stwierdził, że…
Czytaj więcej...

Zaadoptowanie pasierba tylko przez nowego małżonka

 O co tutaj chodzi? Trybunał Związkowy (Bundesgerichtshof, Az.: XII ZB 586/15) rozpatrywał następujący przypadek: konkubent owdowiałej matki chciał zaadoptować jej syna. Sąd odrzucił ten wniosek, stwierdzając, że jest on sprzeczny z regulacją ustawową, która jest zgodna z konstytucją (Grundgesetz). Adopcja jest możliwa dopiero po zawarciu związku małżeńskiego z wdową.
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – odbiór wykonanej usługi

Prowadzę małą firmę budowlaną. Niekiedy dochodzi do sporów ze zleceniodawcą przy odbiorze wykonanej pracy. Prosiłbym o krótką informację, jak prawnie wygląda sprawa odbioru wykonanej usługi — Moment odbioru (Abnahme) jest bardzo ważnym etapem w całym procesie wykonania pracy/usługi. Pamiętajmy! Od momentu odbioru zmienia się ciężar dowodu odnośnie usterek w wykonanej pracy/usłudze: — przed dokonaniem odbioru…
Czytaj więcej...

Wyrównanie rent w Niemczech przy prowadzeniu postępowania rozwodowego w Polsce.

 Mówimy tutaj o tzw. Versorgungsausgleich, który obowiązkowo przeprowadzany jest przez niemiecki sąd rodzinny przy rozwodzie, jeżeli przynajmniej jeden z małżonków ma obywatelstwo niemieckie. Jeżeli strony postępowania rozwodowego mają np. tylko obywatelstwo polskie, sąd przeprowadza „wyrównanie emerytur” na wniosek jednej strony. Sprawa ta jest bardzo skomplikowana. Porównywane są emerytury „wypracowane” przez każdego z małżonków podczas małżeństwa.…
Czytaj więcej...

Proszę o wyjaśnienie, czy na parkingach np. przed sklepami obowiązują ogólne zasady ruchu drogowego?

Proszę o wyjaśnienie, czy na parkingach np. przed sklepami obowiązują ogólne zasady ruchu drogowego? Ostatnio syn miał stłuczkę na parkingu przed ALDI i, mimo że jechał z prawej strony, zapisano mu połowę winy. Niestety, na parkingach trzeba bardzo uważać. Ważne! Na parkingach nie obowiązuje zasada „prawa przed lewą” nawet wtedy, gdy wywieszony jest tam szyld:…
Czytaj więcej...

Po jakim czasie skreślane są punkty we Flensburgu?

Zasadniczo obowiązują następujące terminy zatarcia, w zależności od rodzaju przekroczenia czy przestępstwa drogowego: — przy wpisie 1 punktu — termin zatarcia wynosi 2 i pół roku, — przy wpisie 2 punktów — termin zatarcia wynosi 5 lat, — przy wpisie 3 punktów — termin zatarcia wynosi 10 lat. Termin zatarcia zaczyna biec od chwili uprawomocnienia…
Czytaj więcej...

Kiedy musi nastąpić zwrot kaucji za mieszkanie?

Wynajemca mieszkania może na podstawie § 551 BGB (niemiecki Kodeks cywilny) żądać zapłacenia kaucji w wysokości trzech miesięcznych czynszów netto za mieszkanie, a więc bez kosztów ubocznych związanych z używaniem mieszkania. Kaucja ma zabezpieczyć ewentualne roszczenia odszkodowawcze wynajemcy z tytułu dopłat do kosztów ubocznych, niezapłaconych czynszów, roszczeń za uszkodzenie mieszkania itd. Orzecznictwo sądowe początkowo przyjmowało,…
Czytaj więcej...

Nieruchomości – odpopwiedzialnośc maklera za autentyczność informacji

Makler odpowiada za informacje. Trybunał Związkowy (Bundesgerichtshof, Az.: I ZR 235/16) orzekł, że makler odpowiada cywilnie za informacje dotyczące sprzedawanego obiektu. Czytaj wiecej w Info&Tips wydanie nr.: 25/2017 Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D. 64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7, Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz. 17–19. Tel. 06155/2028 lub 2029, fax…
Czytaj więcej...

Potwierdzenie autynteczności dokumentów

Apostille w obrocie nieruchomościami. Zasady wydawania klauzuli Apostille reguluje Konwencja haska 5 października 1961 r., którą podpisały m.in. Polska i Niemcy. Konwencja zniosła przymus skomplikowanej legalizacji dokumentów urzędowych. Apostille jest poświadczeniem według załączonego do Konwencji wzoru, potwierdzającym autentyczność dokumentu przez władze państwa, w którym dokument ten został wydany. Apostille wydają... Czytaj wiecej w Info&Tips wydanie…
Czytaj więcej...

Nowy partner prowadzi do utraty prawa do alimentów, ale nie od razu.

Nowy partner prowadzi do utraty prawa do alimentów, ale nie od razu. W dotychczasowym orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że dwuletnie pożycie żony lub męża z innym partnerem albo partnerką prowadzi do bezpowrotnej utraty roszczeń alimentacyjnych. W ostatnim okresie powstała tendencja do skracania tego dwuletniego okresu przez sądy rodzinne do jednego roku. Nowe partnerstwo żony albo…
Czytaj więcej...

PORADNIK DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH ORAZ OSÓB PODEJMUJĄCYCH PRACĘ W NIEMCZECH – odbiurokratyzowanie małych zakładów “Bürokratieentlastungsgesetz”

  W dzisiejszym numerze chcielibyśmy przybliżyć zmiany, które uchwalił Bundesrat w celu odbiurokratyzowania szczególnie małych zakładów rzemieślniczych (dwóch do trzech współpracowników), tzw. Bürokratieentlastungsgesetz. Poniżej podajemy zmiany, które na pewno zainteresują niektórych czytelników: Granica, do której można wystawiać tzw. Kleinbetragsrechnungen(rachunki opiewające na małe sumy) ulega podwyższeniu i wynosi od 01stycznia 2017 roku 250 euro. Do tej…
Czytaj więcej...

Prosiłbym o wyjaśnienie na czym polega Aufenthaltsbestimmungsrecht?

Prosiłbym o wyjaśnienie na czym polega Aufenthaltsbestimmungsrecht? Aufenthaltsbestimmungsrecht jest pojęciem spotykanym w prawie rodzinnym oraz przy rozwodach. Aufenthaltsbestimmungsrecht określa odpowiedź na pytanie, gdzie dziecko przebywa. W czasie trwania: — małżeństwa, — separacji, — rozwodu, — po rozwodzie, rodzice rozstrzygają razem gdzie dziecko powinno przebywać. Dzieje się tak dlatego, że oboje rodzice sprawują nad dzieckiem razem…
Czytaj więcej...

Ochrona spadku przed wkroczeniem urzędu socjalnego

Ochrona spadku przed wkroczeniem urzędu socjalnego. Trybunał Związkowy (Bundesgerichtshof, Az.: IV ZR 7/10) orzekł, że testament, który przewiduje, że upośledzone dziecko dziedziczy tylko nieznacznie więcej niż zachowek, nie jest sprzeczny z dobrymi obyczajami i nie narusza prawa socjalnego. Rodzice nie są zdaniem sądu zobowiązani przy większym majątku pozostawić upośledzonemu dziecku (w rozpatrywanym przypadku z zespołem…
Czytaj więcej...

Propozycje zmian prawa alimentacyjnego dotyczącego małoletnich dzieci

Propozycje zmian prawa alimentacyjnego dotyczącego małoletnich dzieci. Dotychczasowe prawo alimentacyjne jest zdaniem ekspertów nie  na czasie. Rodzic opiekujący się małoletnim dzieckiem jest całkowicie zwolniony od płacenia alimentów i to niezależnie od sytuacji finansowej drugiego rodzica. Nie są uwzględnione koszty... Czytaj wiecej w Info&Tips Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D. 64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7,…
Czytaj więcej...

Zaginiony testament.

Zaginiony testament. Wyższy Sąd Krajowy (Oberlandesgericht München, Az.: 31 Wx 11/10) potwierdził zasadę, że nawet zaginiony testament może być podstawą do dziedziczenia. Spadkobierca musi przy tym... Czytaj wiecej w Info&Tips Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D. 64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7, Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz. 17–19. Tel. 06155/2028 lub…
Czytaj więcej...

Proszę poinformować mnie, na jakie zwolnienie podatkowe może liczyć osoba niepełnosprawna w rozliczeniu za 2016 rok?

Pamiętajmy! Podatnik posiadający minimum 25% Behinderung (stopień inwalidztwa) może wnioskować o Behindertenpauschbetrag w rocznym rozliczeniu podatkowym za 2016 rok. Do 45% Behinderung muszą dodatkowo dojść choroby (choroba) zawodowe. Poniżej podajemy tabelę ukazującą wysokość pauszali w odniesieniu do stopnia Behinderung (niepełnosprawności). Grad der Behinderung Pauschale (w euro) 25  i  30             …
Czytaj więcej...