Co to jest użyczenie?

Proszę poinformować mnie, co to jest użyczenie?

Użyczenie polega na tym, że jedna ze stron (użyczający) zobowiązuje się zezwolić drugiej stronie (biorącemu) na korzystanie z danej rzeczy.

Ważne! Użyczenia możemy dokonać wyłącznie nieodpłatnie!

Oddając rzecz w użyczenie powinniśmy zawrzeć umowę użyczenia.

Umowę taką możemy zawrzeć w formie dowolnej:

— ustnej,

— pisemnej,

— w formie aktu notarialnego.

Jeśli jednak chodzi o użyczenie nieruchomości zaleca się zawarcie umowy przynajmniej w formie pisemnej a najlepiej w formie aktu notarialnego.

Umowę użyczenia można zawrzeć na czas określony i nieokreślony.

Przedmiotem umowy mogą być:

— rzeczy ruchome,

— nieruchomości.

Pamiętajmy! Istotą użyczenia jest to, że użyczanej rzeczy nie można zużyć. Dlatego użyczyć nie można np. pieniędzy.

Biorący ma obowiązek poniesienia wszystkich kosztów związanych z użytkowaniem rzeczy np. konserwacja, drobne naprawy, bieżące remonty, itd.

Ważne! Po zakończeniu użyczenia biorący obowiązany jest zwrócić użyczającemu rzecz w stanie niepogorszonym. Jednakże biorący nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy, które jest następstwem prawidłowego korzystania z rzeczy.

mgr Zbigniew Prus, Claus Joachim Schuwerack, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, tel. kontaktowy 0211/74 33 70 oraz 0211/96 88 923 od poniedziałku do piątku 10.00–16.00, www.kanzleiadvo.de, www.advo.pl, Telefoniczny kontakt z czytelnikami w każdy poniedziałek 18.00–19.30, oraz w sobotę 9.00–10.00, w pozostałe dni po 18.00. Tel. 0211/74 33 70.

Comments are closed.