Czy mogę dochodzić długi z majątku wspólnego małżonków?

Mam do wyegzekwowania dług od mojego kontrahenta w Polsce. Czy mogę go dochodzić z majątku wspólnego małżonków?

Sytuacja majątkowa małżeństw w Polsce przedstawia się tak, że większość z nich nie zawiera umów majątkowych małżeńskich. Dlatego z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje pomiędzy nimi z mocy prawa ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. W przypadku gdy osoba prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, którą rozpoczął po zawarciu małżeństwa, przedsiębiorstwo, które prowadzi, z reguły stanowi składnik majątku wspólnego małżonków.

Przedsiębiorstwo to wchodziłoby w skład jego majątku osobistego, gdyby nabył je w całości z pieniędzy pochodzących z majątku osobistego.

Zakres odpowiedzialności majątkiem wspólnym za długi małżonka zależy od tego, czy zobowiązanie to zostało zaciągnięte:

— za zgodą współmałżonka

czy

— bez jego zgody.

Dlatego zawierając umowę z przedsiębiorcami…

czytaj więcej  Info & Tips  wydanie nr.: 5/2020

Autor:  mgr Zbigniew Prus, Rechtsbeistand des polnischen Rechts