UWAGA BUDOWLAŃCY! Nowe prawo budowlane w Kodeksie cywilnym!

1 stycznia 2018 r. weszło w życie nowe prawo dotyczące umów o budowę/robót budowlanych.

Dotychczas przepisy Kodeksu cywilnego w niewystarczającym stopniu uwzględniały specyfikę działalności w zakresie budownictwa. Spowodowało to, że w branży budowlanej stosowano bardzo często przepisy VOB/B, które wprawdzie nie mają rangi ustawowej, ale są stosowne, gdy strony umowy tak postanowią.

W praktyce rozróżnia się umowy o budowę/roboty budowlane zawarte na podstawie BGB (Bürgerliches Gesetzbuch; niem. Kodeks cywilny) albo na podstawie VOB/B.

Nowa regulacja dotyczy naturalnie tylko przepisów BGB i zbliża je niejako do regulacji VOB/B. Następuje niejako modyfikacja reguł VOB/B. Ale VOB/B w dalszym ciągu nie utraciło swojej ważności. Poza tym wprowadzone zostały szczególne przepisy chroniące konsumenta. Nowe przepisy dotyczące zaliczek (Abschlagzahlung) przewidują przedłożenie przez zleceniobiorcę (przedsiębiorca) odpowiednich dokumentów, które umożliwiają szybką i pewną ocenę zrealizowanych prac.

Nowe przepisy dotyczą też odbioru prac budowlanych. Odbiór następuje, jeżeli przedsiębiorca po wykonaniu świadczenia postawi zleceniodawcy odpowiednio długi termin do odbioru i odbiór nie nastąpi wciągu tego terminu.

Ale jeżeli zleceniodawca w tym terminie odmawia odbioru z podanie przynajmniej tylko jednej wady, to odbiór nie następuje. Przedsiębiorca musi w pisemnym żądaniu o odbiór pouczyć konsumenta o skutkach niedotrzymania terminu i o możliwości wskazania na wady świadczenia. Nowa regulacja jest bardzo obszerna.

Z biegiem czasu spróbujemy omówić najistotniejsze zmiany.

Paul Ostrowski, Rechtsanwalt und Notar a.D. 64347 Griesheim, Hans-Karl-Platz Am Markt 7, Tel. kontakty z czytelnikami w każdy piątek w godz. 17–19. Tel. 06155/2028 lub 2029, fax 06155/2116

Comments are closed.