W jaki sposób odbywa się ogłoszenie testamentu?

Każda osoba, u której znajduje się testament, obowiązana jest złożyć go w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy.

Sądem spadku jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.

Wbraku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

Sąd spadku jest wyłącznie właściwy do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów.

Sąd otwiera i ogłasza testament, gdy ma dowód śmierci spadkodawcy.

Otwarcia i ogłoszenia testamentu sąd spadku może dokonać na rozprawie bądź na posiedzeniu sądowym.Wprzypadku rozprawy sąd zawiadamia o czytaj więcej  Info & Tips  wydanie nr.: 2/2020

Autor:  mgr Zbigniew Prus, Rechtsbeistand des polnischen Rechts