Senat proponuje blokadę w procedurze odwołania marszałka Senatu.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisja Ustawodawcza przeprowadziły się we wtorek na wspólnym posiedzeniu pierwszym czytaniem projektu zmian w Regulaminie Senatu zgłoszonym przez większość senacką. W posiedzeniu komisji wziął udział marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

W projekcie proponowane są zmiany dotyczące m.in. procedury odwołania marszałka Senatu. Tak jak do tej pory odwołanie marszałka odbywałoby się na wniosek co najmniej 34 senatorów, bezwzględną większością głosów ustawowej liczby senatorów. Jednak, według propozycji zmian, we wniosku będzie musiał być imiennie wskazany kandydat na nowego marszałka. Ponadto rozpatrzenie wniosku o odwołanie marszałka i poddanie go pod głosowanie będzie następować na najbliższym posiedzeniu Senatu przypadającym po upływie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku, jednak nie później niż 45 dni od dnia złożenia wniosku.

Zgodnie z projektem zmian, kolejny wniosek o odwołanie marszałka będzie mógł być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od dnia poddania pod głosowanie poprzedniego wniosku.

Propozycje te skrytykowali senatorowie PiS przekonując, że skoro pod wnioskiem o odwołanie marszałka Senatu musi podpisać się więcej niż jedna trzecia senatorów, wprowadzenie dodatkowych obostrzeń jest zbędne.

Senatorowie PiS krytykowali też inne zawarte w projekcie zapisy, m.in. zakładające przyznanie Konwentowi Seniorów kompetencji ustalania liczby przedstawicieli poszczególnych klubów w komisjach senackich. Senatorowie PiS odpowiadali, że ich zdaniem chodzi o uzyskiwanie przez “kruchą” senacką większość decydującego głosu w każdej komisji. Apelowali też, by przepisy te wprowadzić dopiero w kolejnej kadencji Senatu.

Senatorom PiS nie podobały się także zapisy w regulaminie regulujące, kto może brać udział w posiedzeniu Senatu. Senatorowie PiS uważają, że może to oznaczać, iż w posiedzeniach Senatu z prawem głosu będą chciały uczestniczyć np. “tłumy” działaczy samorządowych.

Projekt zmian w regulaminie zakłada też, że utworzona zostałaby formalnie funkcja zastępcy szefa Kancelarii Senatu.

Ostatecznie zdecydowano o przerwaniu prac nad projektem do czasu przygotowania ekspertyz prawnych w związku z licznymi uwagami do projektu. Komisje mają zająć się ponownie projektem w marcu. (Foto: PAP, Tomasz Gzell)

autorka: Wiktoria Nicałek, Piotr Śmiłowicz